کمیته طرح های نوآورانه آموزش پزشکی

اعضای کمیته

دکتر مجید براتی


دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دکتر ویدا قاسمی


دکترای بهداشت باروری

دکتر زینب مکوندی


دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

خانم زیبا محمدی


کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

خانم دکتر نادیا صنیعی


دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

Loading