پژوهش در آموزش

شرح وظایف

راه اندازی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی از طریق همکاری و تعامل با حوزه معاونت پژوهشی دانشکده

راه اندازی دفتر طرح های توسعه در آموزش از طریق همکاری و تعامل با واحد دانش پژوهی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

تشويق و ترويج تحقيقات در حوزه آموزش علوم سلامت

تدوین اولویت های پژوهشی مرتبط با تحقیقات آموزش پزشکی

بررسی، هدایت و انجام امور مربوط به طرح های پژوهش در آموزش اعضای هیات علمی دانشکده

ايجاد و توسعه ارتباط با مراكز تحقيقات آموزش پزشكي درون و برون كشوري

Loading