کمیته طرح های نوآورانه آموزش پزشکی

شرح وظایف کمیته

۱- آشنایی دانشجویان و اعضای هیات علمی با طرح های نوآورانه آموزش پزشکی

۲- دریافت و داوری طرح های نوآورانه آموزش پزشکی

۳- پذیرش طرح های نوآورانه آموزش پزشکی

۴- معرفی طرح های نوآورانه آموزش پزشکی به جشنواره شهید مطهری

۵- برگزاری کارگاه ها و نشست های مرتبط

 

 

Loading