کمیته دانش پژوهی آموزش

شرح وظایف کمیته دانش پژوهی آموزش
  • ارائه مشاوره به اساتید در راستای آیین نامه دانش پژوهی
  • کارشناسی مستندات دانش پژوهی و پیگیری نواقص قبل از تشکیل کمیته
  • پیگیری فعالیت های دانش پژوهی از طریق سایتmeded.behdasht.gov.ir
  • برنامه ریزی برای توسعه طرح های نوآورانه آموزشی
  • برنامه ریزی برای حمایت و تصویب طرح های نوآوارانه آموزشی
  • پیگیری تداوم طرح های نوآورانه آموزشی

Loading