کمیته دانش پژوهی آموزش

مسئول کمیته

خانم دکتر نادیا صنیعی


استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

مسئول واحد دانش پژوهی نوآورانه

Loading