کمیته طرح های نوآورانه آموزش پزشکی

معرفی کمیته طرح های نوآورانه آموزشی

مقدمه:

کمیته طرح های نوآورانه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در نظر دارد که از ایده های نوآورانه در حیطه های مختلف آموزش پزشکی حمایت نماید.این طرح ها در کمیته مذکور داوری و به عنوان طرح های برتر در بخش دانشجویی جشنواره شهید مطهری در سطح دانشکده و کشور معرفی می گردد.

هدف:

افزایش مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و همچنین بهره مندی از ایده های خلاقانه دانشجویان برای بهبود و ارتقاء فرآیند آموزش.

 ایده های نوآورانه آموزش پزشکی:

منظور از ایده های نوآورانه آموزش پزشکی تفکری است که به منظور برطرف کردن یک نیاز آموزشی در ذهن هریک از ذینفعان نظام آموزش شکل گرفته و در قالب یک طرح و با هدفی مشخص نیازسنجی، روش شناسی، و پیش بینی امکانات لازم ارائه می شود. از آنجایی که فرآیند اجرایی ایده انجام نشده ،نتایج آن نیز مشخص نشده است.

هدف نهایی ایده های نوآورانه ارتقاء فرآیند آموزش و یادگیری علوم پزشکی به منظور بهبود توانایی های فراگیران این عرصه و در نهایت ارتقاء ارائه خذمات سلامت به جامعه باشد.

Loading