کمیته استعداد های درخشان و المپیاد دانشجویی

آئین نامه هدایت استعداد های درخشان

مقدمه


به منظور اعتلاي علمي كشور و تربيت چهره هاي علمي شاخص ودر راستاي برنامه ريزي توسعه پايدار كشورو به اجرا در آوردن سياستهاي هدايت وحمايت استعدادهاي درخشان در دانشگاههاي علوم پزشكي وموسسات علمي واجد شرايط  مصوب جلسه ۴۱۹ مورخ ۲۲/۲/۷۷ و جلسه ۵۰۲ مورخ۲۲/۵/۸۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين آيين نامه به تصويب رسيد.

در اين آيين نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ” وزارت”، دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز آموزشي و تحقيقاتي وابسته ” دانشگاه”و شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي به اختصار “شورا ” ناميده مي‌شود.

ماده ۱-  اهداف شورا عبارتست از

۱-شناسايي افراد با استعداد و عملكردهاي درخشان، طبقه بندي آنها به شيوه هاي علمي وايجاد شرايط جهت شكوفايي آنها

۲-جذب و هدايت دانشجويان داراي استعداد درخشان درجهت رشته هايي كه اينگونه افراد داراي استعداد لازم براي آنها بوده و مورد نياز كشور و وزارت بهداشت مي باشند و حمايت مادي ومعنوي از آنان.

۳-گسترش نوآوري،ابداع ،خلاقيت ،توان رهبري وكارآفريني افراد با استعداد درخشان

ماده ۲- وظايف شورا

۱-تعيين سياست ها، راهكارها ، تهيه و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي هدايتي و حمايتي لازم  به منظور اجرايي نمودن اهداف موضوع ماده يك.

۲-صدور مجوز اجراي برنامه هاي خاص جهت پرورش استعدادها و عملكردهاي درخشان در دانشگاهها و موسسات علمي واجد شرايط و نظارت بر نحوه اجرا و اثر بخشي و حمايت از اجراي آنها

۳-تصويب ضوابط و معيارهاي لازم جهت  تخصيص اعتبار خاص به دانشگاهها به منظور پرورش استعدادهاي درخشان

۴-  تشكيل كميته هاي تخصصي و كارشناسي براي تدوين و اصلاح طرحها، آئين نامه ها و برنامه هاي آموزشي

۵- ارائه پيشنهاد هاي لازم به مراجع درون بخشي و برون بخشي ذيربط جهت تسهيل امور حمايتي مرتبط با استعدادهاي درخشان

ماده ۳- اعضاء شورا

۱- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( رئيس شورا)

۲- معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت ( نايب رئيس شورا)

۳- معاون تحقيقات و فن آوري وزارت

۴- رييس سازمان سنجش آموزش كشور

۵- رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

۶- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

۷- دبير شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

۸- دبيران شوراهاي پنجگانه ( علوم پايه، پزشكي عمومي، پزشكي تخصصي ، دندانپزشكي، داروسازي) و مديركل   دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي حوزه معاونت آموزشي و امور دانشجويي

۹- رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ( دبير شورا )

۱۰- چهارنفر از اعضاء هيات علمي دانشگاهها

۱۱- يك نفر از استعدادهاي درخشان كشور

تبصره : اعضاي شورا به پيشنهاد معاون آموزشي وامور دانشجويي براي يك دوره دو ساله توسط وزيرمنصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.

ماده۴- جلسات شورا

شورا به دعوت دبير شورا حداقل سالي ۲ بار تشكيل جلسه  مي دهد. حضور ۳/۲ اعضاي شوراجهت  رسميت يافتن جلسات ضروري بوده و تصميمات آن بر مبناي اكثريت مطلق آراي اعضاي حاضر (۱+۵۰ % ) اعتبار مي يابند.. 

ماده ۵-دبيرخانه شورا

دبيرخانه شورا درمركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي  حوزه معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت تشكيل و زير نظر دبير شورا اداره مي شود. رياست دبيرخانه به عهده رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي بوده كه مسئوليت اجراي كليه آيين نامه هاي مصوب را به عهده دارد.

ماده ۶- وظايف دبيرخانه

– پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا در دانشگاهها

– تهيه پيش نويس آئين نامه هاي جديد يا اصلاح آئين نامه هاي قبلي براساس مطالعات و بررسيهاي لازم توسط  گروههاي كارشناسي با استفاده از نظرات شوراهاي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاهها و ارائه آنها جهت تصويب در شورا

– نظارت و ارزشيابي ادواري عملكرد شوراهاي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاهها و پيشنهاد تخصيص بودجه براساس ارزشيابي انجام شده

– ابلاغ مصوبات به مراجع ذيربط

– دعوت از اعضاي شورا و تنظيم دستور كار و صورت جلسات شورا

– انجام ساير امور محوله از طرف شورا

ماده ۷- شوراي معين

شورا داراي يك شوراي معين بوده كه وظيفه آن تفسير،تدوين وتصويب شيوه نامه هاي لازم درجهت اجراي مصوبات شورا مي باشد.

 تبصره ۱: مصوبات شوراي معين درحكم مصوبات شورا بوده و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره ۲شوراي معين از معاون آموزشي،دبيران شوراهاي پنجگانه و مدير كل دفتر گسترش وارزيابي آموزش پزشكي رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، چهار  نفر از اعضاي هيئت علمي و يك نفر از استعدادهاي درخشان عضو شورا كه با حكم وزيرمنصوب مي‌گردند تشكيل مي‌گردد.

اين آئين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه،۷ماده و ۴ تبصره است در تاريخ ۱۳/۵/۸۶ به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و جايگزين آئين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان مورخ ۱۸/۸/۸۲ گرديد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا  مي باشد .

Loading