جشنواره شهید مطهری

معرفی جشنواره شهید مطهری

معرفی جشنواره آموزشی شهید مطهری


جشنواره­ی آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و برای شناسایی و معرفی فرایندهای آموزشی مطلوب کشوری، دانشگاهی و همچنین نوآوری، ابداع و معرفی فرایندهای جدید به منظور ارتقاء آموزش پزشکی در هفته بزرگداشت مقام معلم به صورت سالانه برگزار می­ گردد و تا کنون چهارده دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری در سطح دانشگاه و کشور برگزار شده است. پس از اعلام فراخوان در تیر و مهرماه هر سال به روسای محترم دانشکده ­ها و همچنین اطلاع رسانی به اعضای محترم هیات علمی دانشگاه از طریق ارسال پیامک و رایانامه فرآیندهای آموزشی از سوی اعضای محترم هیات علمی و دانشکده ­ها جهت شرکت در رقابت به دبیر­خانه این جشنواره در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ارسال می­ گردد.

این جشنواره در شش حیطه برگزار می ­­­شود.

الف-تدوین و بازنگری برنامه ­های آموزشی

ب- یاددهی و یادگیری

پ- ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)

ت- مدیریت آموزشی و رهبری آموزشی

ث- یادگیری الکترونیکی

ج- طراحی و تولید محصولات آموزشی

فرایندها پس از وصول به دبیرخانه در جلسات کمیته داوری بررسی شده و فرایندهای برتر دانشگاهی در کمیته علمی جشنواره متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی مورد بررسی و رای­ گیری قرار می­ گیرد و از میان فرایندهای ارسال شده در نهایت فرایندهای مطلوب دانشگاهی انتخاب و از آن میان فرایندهای برجسته که قابلیت شرکت در جشنواره کشوری را دارا می­ باشند برای رقابت در جشنواره کشوری شهید مطهری به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فرستاده می­ شود.

Loading