کمیته ارزشیابی دانشجو

معرفی مسئول کمیته ارزشیابی دانشجویان

خانم عاطفه زاهدی


سمت: مسئول کمیته ارزشیابی اساتید
مسئول کمیته ارزشیابی دانشجویان

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

معرفی:

یکی از فعالیت های اساسی در فرآیند آموزشی، ارزیابی دانشجویان می باشد. ارزیابی صحیح می تواند در ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط قوت و ضعف آن ها، مفید واقع شود، علاوه بر این نتایج ارزیابی دانشجویان می‌تواند به مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف فرآیند یاددهی و یادگیری کمک نماید.

شرح وظایف کمیته ارزیابی آزمون:

-ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین نامه های ابلاغی از سوی مقامات بالاتر به واحدهای ذیربط
-نظارت بر حسن اجرای کلیه مقررات و فرآیندهای آزمون منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات وآئین نامه های اجرایی

-نظارت بر حسن انجام و برگزاری بهینه آزمون ها
-پایش نحوه برگزاری آزمون به لحاظ فنی و ورود دانشجویان به سامانه
-اطلاع رسانی های مستمر به نحو مقتضی به دانشجویان در خصوص فرایندهای اجرایی
-تحویل و بارگذاری به موقع سوالات در حین حفظ امنیت آزمون
-نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان در حوزه آزمونها
-توانمند سازی اعضای هیأت علمی در حیطه های مختلف آزمون بر اساس نتایج نیاز سنجی، سیاست ها و اولویت های احصاء شده
-تحلیل آزمونها بر اساس شاخص های روانسجی و اعلام نتایج به اساتید مربوطه

اهداف کلی:

این کمیته با هدف نظارت، اجرا و بررسی کیفی آزمون ها در این دانشکده تشکیل شده است. در این کمیته علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح آزمون ها، بررسی سوالات آزمون ها از نظر سطح دشواری و درجه تفکیک انجام می‌شود و گزارش آن جهت بهبود کیفیت سوالات آزمون ها، در اختیار اساتید قرار می گیرد.

۱ آقای دکتر مجید براتی

۲ خانم زیبا محمدی

۳ خانم دکتر سودابه معتمد

۴ خانم دکتر زینب مکوندی

۵ آقای ساسان ناوخاصی

Loading