کمیته ارزشیابی دانشجو

معرفی مسئول کمیته ارزشیابی دانشجویان

خانم عاطفه زاهدی


سمت: مسئول کمیته ارزشیابی اساتید
مسئول کمیته ارزشیابی دانشجویان

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

معرفی:

یکی از فعالیت های اساسی در فرآیند آموزشی، ارزیابی دانشجویان می باشد. ارزیابی صحیح می تواند در ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط قوت و ضعف آن ها، مفید واقع شود، علاوه بر این نتایج ارزیابی دانشجویان می‌تواند به مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف فرآیند یاددهی و یادگیری کمک نماید.

شرح وظايف کمیته ارزیابی آزمون:

-ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي ابلاغي از سوي مقامات بالاتر به واحدهاي ذيربط
-نظارت بر حسن اجراي كليه مقررات و فرآيندهاي آزمون منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات وآئين نامه هاي اجرايي

-نظارت بر حسن انجام و برگزاري بهينه آزمون ها
-پايش نحوه برگزاري آزمون به لحاظ فني و ورود دانشجويان به سامانه
-اطلاع رساني هاي مستمر به نحو مقتضي به دانشجويان در خصوص فرايندهاي اجرايي
-تحويل و بارگذاري به موقع سوالات در حين حفظ امنيت آزمون
-نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي و دانشجويان در حوزه آزمونها
-توانمند سازي اعضاي هيأت علمي در حيطه هاي مختلف آزمون بر اساس نتايج نياز سنجي، سياست ها و اولويت هاي احصاء شده
-تحليل آزمونها بر اساس شاخص هاي روانسجي و اعلام نتايج به اساتيد مربوطه

اهداف کلی:

این کمیته با هدف نظارت، اجرا و بررسی کیفی آزمون ها در این دانشکده تشکیل شده است. در این کمیته علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح آزمون ها، بررسی سوالات آزمون ها از نظر سطح دشواری و درجه تفکیک انجام می‌شود و گزارش آن جهت بهبود کیفیت سوالات آزمون ها، در اختیار اساتید قرار می گیرد.

۱ آقای دکتر مجید براتی

۲ خانم زیبا محمدی

۳ خانم دکتر سودابه معتمد

۴ خانم دکتر زینب مکوندی

۵ آقای ساسان ناوخاصی

Loading