کمیته آموزش پاسخگو

اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی مسئولیت گروه آموزشی
جناب آقای دکتر مجید براتی معاون آموزشی دانشکده گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
خانم دکتر سودابه معتمد دبیر کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی علوم پایه
خانم دکتر زینب مکوندی عضو کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی/ میرگروه بهداشت بهداشت عمومی
خانم معصومه نجفی عضو کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی پرستاری
خانم مرضیه اصلانی مدیر EDC پرستاری
جناب آقای ساسان ناوخاصی مدیرگروه پرستاری پرستاری
جناب آقای داوود پشوتن رابط کلان منطقه علوم پایه
خانم دکتر فاطمه دارابی دبیر جشنواره مطهری بهداشت عمومی

Loading