کمیته اخلاق در آموزش

اعضای کمیته

آقای دکتر مجید براتی

خانم زیبا محمدی

خانم دکتر ویدا قاسمی

خانم مرضیه اصلانی

آقای دکتر بهروز شورچه

Loading