کمیته ارزشیابی اساتید

اعضای کمیته ارزشیابی اساتید
  • جناب آقای دکتر مجید براتی
  • جناب آقای ساسان ناوخاصی
  • سرکار خانم دکتر زینب مکوندی
  • سرکار خانم معصومه رستمی
  • خانم زیبا محمدی

Loading