واحد برنامه ریزی درسی و طرح درس

اعضای واحد

آقای دکتر مجید براتی


دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی
شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵
ایمیل : M_baratimehr@yahoo.com ، Barati@umsha.ac.ir

خانم زیبا محمدی


مربی – پرستاری مراقبت های ویژه

رزومه / رزومه انگلیسی /  گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : ziba.mohammadi14@yahoo.com

خانم دکتر فاطمه دارابی


استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵
ایمیل :fateme.darabi43@yahoo.com

خانم معصومه رستمی


مربی روان پرستاری

رزومه / رزومه انگلیسی / رزومه اجتماعی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل :rostamimasomeh@ymail.com

ساسان ناوخاصی


مربی – پرستاری داخلی – جراحی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل :naokhasi@gmail.com

Loading