کمیته توانمندسازی

اعضای کمیته
دکتر مجید براتی

دکتری تخصصی بهداشت و ارتقاء سلامت
آقای ساسان ناوخاصی

مربی پرستاری داخلی – جراحی

دکتر مرضیه اصلانی

مربی – پرستاری مراقبت های ویژه

دکتر زینب مکوندی

دکترای تخصصی بهداشت و ارتقاء سلامت
خانم زیبا محمدی

مربی – پرستاری مراقبت های ویژه

Loading