کمیته دانشجویی توسعه آموزش

اعضای کمیته

اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش

مقدسه معصومیان: دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری (دبیر کمیته)

لیلا پرویز: رشته بهداشت عمومی (عضو فعال شورای مرکزی)


اعضای شورای مرکزی

مرضیه بیاتی دانشجوی رشته بهداشت عمومی

امیرحسین پرویز دانشجوی رشته فوریت‌های پزشکی

مریم بهارلو دانشجوی رشته پرستاری

فاطمه فاتحی دانشجوی رشته پرستاری

مائده غلامی دانشجوی رشته پرستاری

علی وفایی دانشجوی رشته فوریت‌های پزشکی

لیلا پرویز دانشجوی رشته بهداشت عمومی

Loading