دکتر زینب مکوندی


دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیلzeinabmakvandi@gmail.com

کارشناس واحد برنامه ریزی درسی


خانم مهری نوروزی

تحصیلات :کارشناسی

سمت : کارشناس واحد برنامه ریزی درسی

ایمیل : mh.noroozi1363@gmail.com

سرکار خانم الهه عزتی
سرکار خانم مرضیه اصلانی
جناب آقای دکتر حسین عفت پناه
سرکار خانم معصومه رستمی
سرکار خانم عاطفه زاهدی
جناب آقای دکتر مجید براتی
جناب آقای ساسان ناوخاصی
جناب آقای وحید احمدی پناه
سرکار خانم سودابه معتمد

– نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف در دانشکده
– نظارت و مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف در دانشکده
– ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در آنها
– نظارت و پیگیری اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی آنها
– ارتقای سطح مهارت های برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره، طرح درس و …) اعضای هیات علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره در این زمینه
– ارتقا و بهبود مستمر سطح مهارتهای آموزشی و ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشکده از طریق برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره مورد نیاز
– اطلاع رسانی قوانین و دستورالعمل های آموزشی به اعضای هیات علمی
– تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ( طرح دوره ” course plan ” و طرح درس Lesson Plan اساتید درکلیه دروس عملی، نظری و بالینی و در تمام
گروه های آموزشی)
– تدوین راهنمای تدوین طرح دوره و درس
– هدایت و نظارت برتهیه و بکارگیری طرح درسها و طرح دوره ها توسط اعضـاء هیـات علمـی گروههای آموزشی
– ایجاد بانک اطلاعاتی طرح درسها و طرح دوره ها و برنامه های آموزشی دانشکده
– بررسی طرح درسها و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود
– مشارکت در تدوین و بازنگری لاگ بوک ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف

Loading