کمیته استعداد های درخشان و المپیاد دانشجویی

مسئول کمیته

دکتر نادیا صنیعی


دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: دبیر کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد دانشجویی

واحد برنامه ریزی درسی

معرفی واحد برنامه ریزی درسی

واحد برنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسی(Curriculum Planning) عبارت است از سازمان دهی یک سلسه فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات. واحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه می باشد.

Loading