کمیته دانشجویی توسعه آموزش

دبیر کمیته

خانم مقدسه معصومیان


دانشجوی پرستاری

سمت : دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش

شرح وظایف


شیوه نامه شرح وظیفه مسئول کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی دانشکده

دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی نقش ثبات بخشی و حمایت کننده در عملکرد این کمیته را دارد. از این رو این شیوه‌نامه بمنظور تبیین فعالیت مسئول کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی در ۱۳ بند تنظیم شده است و تابع آئین‌نامه‌های آموزشی دانشکده می‌باشد.


 دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی موظف است که:

 • تمام تلاش خود را بر حسن اجرای آئین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های این کمیته بکار گیرد.
 • با مشورت دبیر و اعضای کمیته این کمیته برنامه راهبردی و عملیاتی را تنظیم نماید.
 •  بر فعالیت اعضای این کمیته نظارت داشته باشد.
 • پیگیر انتخاب دبیر این کمیته باشد.
 •  نظارت بر اجرای سیاست های مصوب این کمیته داشته باشد.
 • در جلسات این کمیته شرکت فعال و منظم داشته باشد.
 •  نظر کارشناسی آموزشی خود را به دانشجویان برای ارائه طرح یاری آموزشی بدهد
 • پیگیر انتقال مسائل و نیازهای آموزشی دانشجویان به رده های بالاتر نظام آموزشی باشد.
 •  پیگیر ارائه گواهی عملکرد اعضا این کمیته باشد.
 • به مدیر دفتر توسعه مطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشکده گزارش عملکرد ارائه دهد.
 • ارزشیابی این کمیته را انجام دهد.
 • پاسخگو به رئیس دانشکده در قبال عملکرد کمیته باشد.

شیوه نامه شرح وظیفه دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی

دبیر نقش تاثیرگذاری در عملکرد این کمیته دارد. از این رو این شیوه نامه بمنظور تبیین فعالیت دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی در ۱۲ بند تنظیم شده است و تابع آئین نامه های آموزشی دانشکده می باشد.


دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی موظف می باشد که:

 1. تمام تلاش خود را بر حسن اجرای آئین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های این کمیته بکار گیرد.
 2. هماهنگی برای برگزاری جلسات این کمیته با اطلاع رسانی اثربخش را انجام دهد.
 3. جلسات این کمیته را برگزار نماید و صورتجلسات را یادداشت و بایگانی نماید.
 4. وب سایت این کمیته را به روز نگه دارد.
 5. پیگیر برگزاری انتخابات این کمیته باشد.
 6. مصوبات جلسات این کمیته را به اعضا اطلاع دهد و نظرسنجی ها را انجام دهد.
 7. سیاست مصوب این کمیته را اجرا نماید.
 8. در جلسات این کمیته شرکت فعال و منظم داشته باشد.
 9. گزارش عملکرد این کمیته را به رئیس کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی ارائه دهد.
 10. بر اساس نیاز سنجی‌ها، هماهنگ کننده برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی این کمیته باشد.
 11. پیگیر ثبت مسائل آموزشی تمامی کلاس ها و دوره ها در دفتر نیازهای آموزشی دانشجویی در هر نیمسال باشد.
 12. پاسخگو به رئیس کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی در قبال عملکرد کمیته باشد.

Loading