واحد برنامه ریزی درسی

شرح وظایف

– نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف در دانشکده
– نظارت و مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف در دانشکده
– ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در آنها
– نظارت و پیگیری اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی آنها
– ارتقای سطح مهارت های برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره، طرح درس و …) اعضای هیات علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره در این زمینه
– ارتقا و بهبود مستمر سطح مهارتهای آموزشی و ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشکده از طریق برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره مورد نیاز
– اطلاع رسانی قوانین و دستورالعمل های آموزشی به اعضای هیات علمی
– تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ( طرح دوره ” course plan ” و طرح درس Lesson Plan اساتید درکلیه دروس عملی، نظری و بالینی و در تمام
گروه های آموزشی)
– تدوین راهنمای تدوین طرح دوره و درس
– هدایت و نظارت برتهیه و بکارگیری طرح درسها و طرح دوره ها توسط اعضـاء هیـات علمـی گروههای آموزشی
– ایجاد بانک اطلاعاتی طرح درسها و طرح دوره ها و برنامه های آموزشی دانشکده
– بررسی طرح درسها و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود
– مشارکت در تدوین و بازنگری لاگ بوک ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف

Loading