کمیته توانمندسازی

شرح وظایف و اهداف کمیته توانمندسازی
شرح وظایف

۱-طراحی نظام جامع توانمندسازی آموزشی رده های مختلف اعضای هیات علمی ومدرسین غیر هیات علمی وتصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
۲-طراحی شیوه نامه اجرایی برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی ،برنامه ریزی واجرای دوره ها برای رده های مختلف اعضای هیات علمی ومدرسین غیر هیات علمی
۳-برنامه ریزی ، طراحی واجرای دوره های توانمندسازی مدیران حوزه آموزش
۴-همکاری با مرکز آموزش های ضمن خدمت کارکنان برای طراحی دوره های توانمندسازی آموزشی کارکنان غیر هیات علمی
۵-مشارکت وهمکاری در اجرای دوره های توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ودستیاران تازه وارد
۶-ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی
۷-تربیت مدرسین توانمند برای ارائه آموزش در دوره های توانمندسازی
۸-انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی

اهداف

آشنا نمودن اعضاي هيأت‌علمي با قوانين و مقررات دانشگاهی

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه ياددهي- يادگيري

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه پژوهشي

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه ارزشيابي فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

ارتقاي دانش، نگرش و مهارت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي در حوزه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک

ايجاد زمينه رشد مداوم حرفه‌اي اعضاي هيأت‌ علمي

Loading