کمیته آموزش پاسخگو

شرح وظایف
  • طراحی برنامه های آموزشی و  تعیین سرفصل های آموزشی منطبق با نیازسنجی های انجام شده در جامعه
  • هدایت طرح های پژوهشی به سمت پاسخگویی به نیازهای جامعه
  • توانمندسازی و ترغیب اعضای هیات علمی و دانشجویان در راستای آموزش پاسخگو و فعالیت های اجتماعی
  • ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در حوزه پاسخگویی به نیازهای جامعه
  • ارتقاء سطح سواد سلامت جامعه

Loading