کمیته اخلاق در آموزش

شرح وظایف
  1. برگزاری کارگاه های اخلاق در آموزش از سری کارگاه های توانمندسازی جهت اعضای هیئت علمی
  2. برگزاری کارگاه های اخلاق درآموزش برای کارکنان
  3. برگزاری کارگاه های اخلاق درآموزش(نظری و بالینی) برای دانشجویان رشته های مختلف
  4. شرکت در سمینارها و کارگاه های ملی و بین المللی در موضوعات اخلاق حرفه ای و اخلاق در آموزش
  5. ارائه طرح های تحقیقاتی مرتبط با موضوعات اخلاق در آموزش علوم پزشکی
  6. تدوین و تالیف کتب و منابع آموزشی در زمینه اخلاق در محیط های دانشگاهی
  7. همکاری با کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه برای برگزاری کارگاه های مربوطه

Loading