کمیته استعداد های درخشان و المپیاد دانشجویی

شرح وظایف کمیته

 شرح وظایف مرکز استعدادهای درخشان

۱-  تشکیل جلسات کمیته کارشناسی جهت تدوین پیش نویس آئین نامه ها

۲- برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پیگیری مصوبات

۳- ابلاغ آئین نامه های مصوب به مراجع ذیربط

۴- معرفی دانشجویان واجد شرایط استفاده از آئین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان به مراجع ذیربط


اهداف کلی:

۱- شناسایی دانشجویان استعداد درخشان

۲- شناسایی دانشجویان علاقمند به شرکت در المپیادهای دانشجویی


اهداف اختصاصی :

۱- شناسایی دانشجویان استعداد درخشان
۲- تربیت دانشجویان استعداد درخشان
۳- به کارگیری دانشجویان استعداد درخشان در فعالیت های آموزشی، پژوهش، نوآوری، و کارآفرینی
۴- شناسایی دانشجویان علاقمند به شرکت در المپیادهای دانشجویی

Loading