شرح وظایف EDC

-مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) به عنوان کانون­های تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفی آموزش در دانشگاهها و دانشکده­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور راه­اندازی شده و فعالیت­های متنوعی را در راستای رسالت و اهداف خود انجام می­دهند.

-شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی EDC با توجه به سیاست­ها و اولویت­ها بشرح زیر تبیین می­گردد.

-وظایف و فعالیت­های اصلی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:

-مشارکت در تصمیم­سازی سیاست­های آموزشی نهادهای سیاست­گذار دانشکده اعم از شورای آموزشی دانشکده، شورای دانشکده، هیات رئیسه، هیات امناء

-ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای برنامه­ریزی و عملیاتی کردن برنامه­ها و سیاست­های کلان آموزشی دانشکده

-عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

-ارائه گزارش فعالیت­ها به تصمیم­گیرندگان آموزشی در سطح دانشکده و وزارت متبوع

-طراحی و مدیریت برنامه­های نوآورانه آموزشی در زمینه روش تدریس، ارزشیابی، مشاوره و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشکده و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

-پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه­های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین­ المللی

-نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی

-توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه­های مختلف آموزش علوم پزشکی براساس نتایج نیازسنجی، سیاست­ها و اولویت­های آموزشی دانشکده

-برنامه­ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی

-طراحی، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی، استاد و دانشجو

-ایجاد و فعال کردن کمیته­های مشورتی دانشجویی، استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره­گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

Loading