فایل های آموزشی

فایل های آموزشی

انواع شوک و مراقبت های آن (قسمت اول)
انواع شوک و مراقبت های آن (قسمت دوم)
آزمون CSR دکتر شفیعیان
انواع مسمومیت و مقابله با آن ها
کنگره ملی پزشکی قانونی – قسمت اول
کنگره ملی پزشکی قانونی – قسمت دوم
کنگره ملی پزشکی قانونی – قسمت سوم
کنگره ملی پزشکی قانونی – قسمت چهارم
وبینار آموزش واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

Loading