کمیته توانمندسازی

معرفی مسئول کمیته
خانم مرضیه اصلانی

مربی پرستاری مراقبت های ویژه

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل :aslanm63@yahoo.com

Loading