واحد برنامه ریزی درسی و طرح درس

مسئول واحد برنامه ریزی درسی

دکتر زینب مکوندی


دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیلzeinabmakvandi@gmail.com

Loading