واحد برنامه ریزی درسی و طرح درس

مشاوره
ردیف روز ساعت مشاور مکان
1 شنبه 12 الی 14 دکتر زینب مکوندی دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده
2 یکشنبه 12 الی 14 دکتر فاطمه دارابی دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده
3 دوشنبه 12 الی 14 خانم زیبا محمدی دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده
4 سه شنبه 14 الی 16 سرکار خانم معصومه رستمی دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده
5 چهارشنبه 12 الی 14 جناب آقای ساسان ناوخاصی دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده

Loading