معرفی مدیر مرکز EDC

خانم زیبا محمدی


مربی – پرستاری مراقبت های ویژه

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : ziba.mohammadi14@yahoo.com

Loading