کمیته آموزش پاسخگو

معرفی کمیته آموزش پاسخگو

با توجه به نقش مهم آموزش عالی و به طور اختصاصی آموزش علوم پزشکی در حفظ سلامت و توسعه جامعه، طراحی برنامه های نظام آموزشی باید در جهت پاسخگویی به نیازهای مرتبط با سلامت جامعه سوق پیدا کند. بر اساس تعریف ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهاني، پاسخگويي اجتماعي به معنای هدايت كليه فعاليت‌هاي خدماتي، آموزشي و تحقيقاتي مؤسسات آموزشي به سمت مرتفع نمودن نگراني‌ها و اولويت‌هاي بهداشتي جامعه تحت پوشش است. پاسخگو بودن دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی در هر سه حوزه ی آموزشی، پژوهشی و خدماتی منجر به تربیت نیروهای کارآمد و متخصص و برآورده کردن نیاز های جامعه تحت پوشش، افزایش رضایتمندی عمومی و افزایش سطح سواد سلامت جامعه و همچنین ارتقاء وضعیت سلامت جامعه تحت پوشش پاسخگو خواهد شد.

به منظور رسیدن به این اهداف، کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شده است. این واحد با حمایت وزارت بهداشت و واحدهای مختلف دانشکده، برنامه های خود را جهت پیشبرد و تحقق اهداف برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی تدوین و اجرا می نماید

Loading