کمیته اخلاق در آموزش

معرفی کمیته

مقدمه : آموزش علوم پزشکی در طی عرصه های اخیر دچار تغییراتی در حوزه های مختلف شده است که بالطبع با گسترش ابعاد آموزش علوم پزشکی ، ابعاد مسائل اخالقی مرتبط هم گسترش یافته است . لذا کار در زمینه اخالق در آموزش پزشکی یا اخالق حرفه ای و حرفه ای گری با توجه به شرایط ناشی از همه گیری کووید و ظهور پر رنگ تر آموزش مجازی ، بسیار اهمیت پیدا می کند. در این بین می طلبد که کمیته های اخالق دانشگاه و کمیته اخالق در آموزش مربوط به EDC برنامه عملیاتی مناسبی را تدوین نمایند تا جایگاهاخالق بیشتر از گذشته جلوه پیدا نماید. برخی محورها که به نظر می رسد نیاز به توجه خاص دارند به شرح ذیل عبارتند از:

 • جایگاه اخالق در نظام آموزشی
 • جایگاه اخالق حرفه ای و حرفه ای گری
 • چالش های مربوط به جایگاه اخالق در آموزش
  اخالق در آموزش مجازی.
 • تاثیر آموزه های الهی و دینی در اخالق در آموزش عایت حریم فردی و اجتماعی در اخالق کاربردی و حرفه ای
  توجه به اصول اخالق در انتشار داده های آموزشی
  توجه به اصول اخالق در مقطع اساتید پایه و بالینی
  توجه به اصول اخالق پرستاران و نحوه برخورد با بیماران
  اصول اخالق فراگیران (دانشجویان)
  نقش اصول اخالق در ارتباط موثر فراگیران و مدرسان
  چالش های اخالق در آموزش پزشکی مجازی
  چالش های اخالق در شیوه های متداول و نوین آموزشی
  چالش های اخالق در شیوه های متداول و نوین ارزشیابی
  نقش الگوهای اخالق در آموزش
  تقویت مهارت های اخالقی
  آموزش اخالق حرفه ای
  تم طراحی در آموزش اخالق حرفه ای با محوریت نقش حرفه ای استاد
  کارگاه اخالق حرفه ای با رویکرد سازمانی

Loading