کمیته دانشجویی توسعه آموزش

معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش

معرفی کمیته

با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره‌گیری از نظرات آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است؛ لذا به منظور دستیابی به این هدف مهم، کمیته دانشجویی توسعه آموزش در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی که مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاه های علوم پزشکی برعهده دارند؛ ایجاد شده است.


اهداف کلی کمیته دانشجویی توسعه آموزش

  • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
  • انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته دانشجویی توسعه آموزش  به سطوح مدیریت کلان آموزشی
  • بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی
  • ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی
  • بسترسازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه‌های آموزشی.

اهداف اختصاصی کمیته دانشجویی توسعه آموزش

  • تشکیل کمیته دانشجویی توسعه آموزش در دانشکده
  • تعیین مسئول و دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش
  • ارزشیابی عملکرد دو ماهه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده و ارائه گزارش.

Loading