واحد برنامه ریزی درسی و طرح درس

معرفی واحد برنامه ریزی درسی

واحد برنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسی(Curriculum Planning) عبارت است از سازمان دهی یک سلسه فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات. واحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه می باشد.

Loading