کارشناس EDC

نام و نام خانوادگی: هانیه صفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت : کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)

پست الکترونیک :haniyesafari760@Gmail.com  

Loading