کمیته دانشجویی توسعه آموزش

کارگروه های کمیته دانشجویی توسعه آموزش

کارگروه پژوهش های نوآورانه >> دبیر کارگروه: فاطمه جهانیان دانشجوی کارشناسی پرستاری

کارگروه آموزش و مهارت >> دبیر کارگروه: مینا سهیلی

کارگروه المپیاد و استعداد درخشان >> دبیر کارگروه: مینا فلاح نجفی

کارگروه ارزیابی و سنجش در آموزش >> دبیر کارگروه: فاطمه فاتحی

کارگروه روابط عمومی و اطلاع رسانی>> دبیر کارگروه: حسین امینی

Loading