کمیته ارزشیابی اساتید

مسئول کمیته ارزشیابی اساتید
خانم عاطفه زاهدی

سمت: مسئول کمیته ارزشیابی اساتید

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

شرح وظایف

۱.      استفاده از روش های نوین برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی و ارتقای شیوه نامه استاد برتر

۲.      حرکت در راستای طراحی سامانه جامع ارزشیابی عملکرد اعضای هئیت علمی دانشکده

۳.  طراحی نظام جامع ارزشیابی عملکرد کیفیت تدریس اعضای هیات علمی از طریق تاکید بر سایر روش های ارزیابی اساتید مانند ارزیابی گروه های همتا، مشاهدات کلاسی، خود ارزیابی و ارزیابی بر اساس یادگیری دانشجویان

۴.  ارزشیابی نحوه برگزاری گزارشات صبحگاهی، گراند راند و ژورنال کلاب ها و ارائه بازخورد مناسب به اعضای هیات علمی

۵.  ارزشیابی فعالیت های درمانی  و آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده

۶.  مقایسه عملکرد اعضای هیات علمی در نیمسال های مختلف، تحلیل یافته ها و ارائه بازخورد کتبی نتایج ارزشیابی به اعضای هیئت علمی از کانال معاون آموزشی یا روسای دانشکده ها

۷.  پیگیری مشکلات نظرات اساتید در مورد نتایج ارزشیابی و رفع اشکالات و ابهامات

۸.  ارتقای مستمر اجزای سیستم ارزشیابی استاد در سطح دانشکده

۹.  تدوین و پیاده سازی آیین نامه جامع ارزشیابی استاد

۱۰. جلب مشارکت اساتید در طراحی و بهبود فرآیندها

۱۱.  جلب مشارکت دانشجویان در جنبه های مختلف ارزشیابی اساتید

Loading